Your Old Droog - Droog's Anthem

Gettin' head in the whip--call that v-neck
Poppin' the collar 'fore I ever seen a check
A droog barely saw the fruits of his labor
And you hoppin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.