Your Old Droog - Loosey In The Store With Pennies

Wanna know my plan B? No plan B
That one bar will get you right like a Zani
Droogs poppin pills, real, even if they blackball or stop the deal
Digg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.