Your Old Droog - Quiet Storm Interlude

This that shit you fuck a bitch to
This that shit you ride around to
Me, this that shit you roll a blunt to
(Maybe not smoke a blunt)
Stash it, yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.