21 Savage - Asmr

Y'all know what's goin' on
21 Gang 'til I'm gone
4L Gang 'til I'm gone
If Young Metro don't trust you, I'm gon'—

Roll the window down, stick the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.