Rea Garvey - Fairytale Of New York

Was Christmas Eve, babe
In the drunk tank
An old man said to me
Said he won't see another one
And then he sang a song
"The Rare Old Mountain Dew"...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.