Trey Songz - Drugz

A-WALL shit

Yeah, tonight I need your body
Yeah, oh, yeah
Tonight, you won't be sorry
Not tonight, not tonight
Tonight I need your body
You go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.