Shy Glizzy - Dope Boy Magic

Dope boy magic, ooh
You can smell it through the plastic
Dope boy magic, ooh shit tragic
Somebody died out the habit
Dope boy magic
Flip it like ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.