Paul Wall - Ridin' Dirty

Yuh, knahmtalkinbout
We over here in the Gridiron, three in the mornin'
This song here is dedicated to all them boys that put it down befo' us
The ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.