Metro Boomin - Lesbian

Gunna, Thugger
Slatt
Metro, Young Metro

I fell in love with a lesbian (yeah)
Came to knock on your door, baby, let me in (let me in)
I should'v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.