Metro Boomin - Don't Come Out The House

Bang outside, I hang outside
Don't come out the house 'cause the gang outside
Bang outside, I hang outside
Don't come out the house 'cause the gang...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.