NAV - A$AP Ferg

If Young Metro don't trust you, I'm gon' shoot you

Tell me what it's worth
Tell me what it's worth
Tell me what it's worth
Tell me what it's wor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.