Will Swenson - Donna

Once upon a looking for Donna time
There was a sixteen-year-old virgin
Oh, Donna, oh oh, Donna, oh oh oh
Looking for my Donna
Just got back from l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.