Quavo - BIG BRO

Dun Deal on the track

Is you with me or against me? (with me or against me?)
I'm a OG now so you need me (OG, I'm a OG)
Think you poppin' Xanax b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.