Quavo - GIVE IT TO EM

Heh-heh-heh-heh-heh-heh
It's Buddah Beats

I'm like Odell with the contracts (Odell)
Scratch that
I'm up fifteen mil', that's a fun fact (Fifteen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.