Quavo - Bag On 'Em

I put the bag on 'em
I put the, yeah
I put the, graow
I put the bag on 'em, tryna put the tags on 'em
Yeah, yeah, yeah, yeah

I put the bag on '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.