Doe Boy - 10 Piece

Freebandz Gang, that's a cash gang
That's a boss gang, shot up everything, yeah
That's a boss gang, that's a killer gang
Killer, killer, woo, woo
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.