Future - 100 Shooters

(Tay Keith fuck these niggas up)
Yeah, The Wizzard,
Woo

Perrier-Jouët, no tap water, this the real face
Fuck the bitch, broke her heart
She th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.