Doe Boy - Slimey As It Get

Fuck these hoes, niggas say it all the time (gang gang)
Rubberband money gang
Freeband Gang, YSL

Fuck these hoes 'cause they slimey as it get
Po...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.