Nicky Jam - Satisfacción

Cuando ella me llama al teléfono
Ya yo sé lo que ella quiere
Yo soy el que ella prefiere
Siempre me lo pide
Ella ya no cree en el amor
Quier...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.