Serpentwithfeet - Mourning Song

I am so embarrassed
My voice is far too deep
It's buried in the ground

Sound like the demon
The demon needed me to be
Now you're nowhere to be ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.