Virgil Abloh - Delicate Limbs

Those grey pants you love
Might bring you luck
But if they ever fray
Boy, you can call on me
The charm you carry
(Might dull your worry)
But if ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.