Original Broadway Cast - West Side Story (Original Broadway Cast): Act II: I Feel Pretty

I feel pretty
Oh, so pretty
I feel pretty and witty and bright!
And I pity
Any girl who isn't me tonight

I feel charming
Oh, so charming
It's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.