Original Broadway Cast - Voice Mail #1

Speak

That was a very loud beep
I don't even know if this is working
Mark, Mark, are you there?
Are you screening your calls? It's mom
We wante...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.