Colm Wilkinson - What Have I Done?

What have I done?
Sweet Jesus, what have I done?
Become a thief in the night,
Become a dog on the run
Have have I fallen so far,
And is the hour ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.