Kevin Hart - Chocolate Droppa Skit (Act 2)

Ooohh, I'm on
What? I'm on!
What? I'm a light switch
Flip me on, matter fact, flick me off
Flick me back on, bitch, 'cause the light is bright
Ch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.