Kevin Hart - Chocolate Droppa Skit (Act 1)

Yeah, real nigga
Yeah, you know what, I got it, I got it, okay
I'mma go on my gun run
I told y'all I wasn't playing around, I'm about to take shots...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.