Andy Caine - When The Going Gets Tough, The Tough Get Going

When the going gets tough
The tough get going, tough, tough, huh, huh, huh
When the going gets tough, the tough get ready

Yeah, ooooh, do da do d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.