The weeknd - Wonderful

Yeah, yeah

Oh my, oh my, what a wonderful time
Been a minute since I pulled up outside
Shut it down, yeah, you do that every time
Oh-wee got a f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.