Jamila Woods - White Privilege, Pt. 2

Pulled into the parking lot, parked it
Zipped up my parka, joined the procession of marchers
In my head like, "is this awkward?
Should I even be he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.