George Bruns - Ev'rybody Wants to Be a Cat

Everybody wants to be a cat,
Because a cat's the only cat
Who knows where it's at.
Everybody's pickin' up on that feline beat,
'cause everything e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.