Sleeping Beauty Chorus - Hail To the Princess Aurora

Joyfully now to our princess we come
Bringing gifts and all good wishes too
We pledge our loyalty anew
Hail to the Princess Aurora
All of her subj...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.