Jay-z - Suit & Tie

I be on my suit and tie shit, tie shit, tie
I be on my suit and tie shit, tie shit
Can I show you a few things?
A few things, a few things, little bab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.