Drake - Talk Up

Ayy, ayy
Lot of 6's in here tonight
Yeah, yeah, ayy

Ten of us, we movin' as one (movin' as one)
I'm so proud of who I've become
You might think...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.