Biréli Lagrène - I'll Never Smile Again

I'll never smile again
Until I smile at you
I'll never laugh again
What good would it do?
For tears would fill my eyes
My heart would realize
Th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.