DJ Drama - We In This Bitch

(Pluto, Dram') We in this bitch (Actually can I talk?)

We got money in our pocket, and whatever you're sipping on
Red-bottom limping around this b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.