Young Money - Every Girl In the World

Uh, I like a long hair thick red-bone
Open up her legs to fillet Mignon that p****
I'm a get in an' out that p****
If she let me in, I'm a own that...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.