Nicki Minaj - Lookin Ass

Look at y'all niggas
Niggas
Look at y'all niggas
Niggas

Look at y'all smokin' ass niggas
After every pull, niggas start chokin' ass niggas
Nigga-nigg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.