Andres Calamaro - El Extrano del pelo Largo

Vagando por las calles, mirando la gente pasar
El extraño del pelo largo sin
Preocupaciones va

Hay fuego en su mirada y un poco de satisfacción
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.