Dr. Dre - Nuthin' But a G Thang (Video)

One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the do'
Ready to make an entrance, so back on up
('Cause you know about to rip sh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.