Freeway - Lights Get Low

Hit it
Young Philly from the block y'all rock stars
This is criminal opera I got y'all
60 niggas willin' to pop y'all or rock y'all
Freezer cruise...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.