DJ Swing - Throw Some d's

Zone 4
Get money
New money
It's what you been waiting on

[Chorus:Repeat x2]

Rich Boy sellin' crack fuck niggas wanna jack
Shit tight no slac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.