Macy Gray - Greatest Show on Earth

How y'all feelin' tonight?
I don't give a damn

Mama I'm leavin' way from home to join the circus
And papa I go into that place where them clowns ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.