Chamillionaire - Over Here

We getting money over here, what it do pimpin'
See ya boys looking but y'all lame ain't tipping
Hold up, a, yeah it's some wrong wit it
If your money ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.