Slim Thug - Welcome 2 Houston

Slim thugga, muthafucka!

Now welcome to the city of game, piece of chains and swangs
Pop, trunk and bang, yeah I'm still here mayne
Born and rais...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.