Dr. Dre - Hellbound

Welcome back to the stage of history

(Yo, Slim Shady!)

Yo, I'll fuckin', I'll, I'll puke, eat it, and freak you
Battle? I'm too weeded to speak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.