Hidden In Plain View - The Best Happiness Money Can Buy

Time goes by,
And we watch our lives,
As they're sadly slipping away.
Alone, we cry.

So follow that tune quickly
Or you'll lose the melody you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.