8ball & Mjg - Diddy (Interlude)

Yeah
Its Bad Boy Baby
Neptunes
And we won't stop
(I like that) 'Cause we can't stop
Yeah
Let me tell you something

Sometimes I rhyme slow, so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.