8ball & Mjg - Candy

Chorus]
Just like candy (candy)
Just like candy
Its the same feeling (looks good to me)

I'm creepin' low in a flip, flop drop
Top Stang, leanin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.