Bun B - Re-Akshon Remix

Aye, aye bun who did this man?
So me and you got, t.i.p., killer mike, lil jon, and bun be
So that's the king of the south.. the underground king.....

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.