Big Tymers - Southern Boy

[Mannie Fresh talking:]
yeah, yeah, yeah, If David Banner was here right now, he would just look at y'all mutha
fuckas and go DAMN,
If Flip was her...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.